МЕЃУНАРОДНА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Датум од - Датум до

Меѓународна стручна конференција МСД - Здружение на специјалисти по орална хирургија

18 мај 2019 година ФОН Универзитет

Акредитиран од СКМ со 16 бодови за активно учество и 12 бодови за пасивно учество

Котизација до 11 мај 2019 година: 1800 денари

За членови на МСД: 1500 денари

Котизација од 12 мај 2019 година: 2100 денари

За членови на МСД 1800 денари

Ж. С-ка: 300000002058764 Комерцијална банка АД Скопје

При уплата задолжително да се наведе име, презиме и бр на лиценца на докторот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Име и Презиме *  
Број на лиценца *  
Здравствена установа *  
Адреса *  
Област *  
Емаил *  
Телефон*